آب درمانی (هیدروتراپی)
1401 01 21

آب درمانی (هیدروتراپی)

0 پیام

آب درمانی (هیدروتراپی) یعنی درمان امراض به وسیله آب. از زمانی که به یاد می آید، هم قبایل بدوی و هم ملل متمدن آب را برای درمان به کار می گرفتند.